1. MDA
 2. /
 3. Regulamin strony internetowej www.mda.malopolska.pl

Regulamin strony internetowej

I Informacje ogólne

 1. Wydawcą strony internetowej www.mda.malopolska.pl (dalej: strona internetowa) jest spółka pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000085864, której kapitał zakładowy wynosi 13 280 500,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 6750001219, REGON: 000616706 (dalej: MDA lub Wydawca).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej (dalej: Regulamin).
 3. Użytkownik strony internetowej (dalej: Użytkownik) przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik zgadza się na jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej.
 4. Strona internetowa jest udostępniana Użytkownikom w wersji desktopowej (tradycyjnej) i w wersji mobilnej, dostosowanej do urządzeń przenośnych, przy czym rekomenduje się, dla optymalnego działania strony internetowej, by urządzenia wykorzystywane do korzystania ze strony internetowej posiadały zainstalowane przeglądarki internetowe w najnowszych wersjach udostępnionych przez producentów przeglądarek, nie niższych jednak niż:
 • Google Chrome - wersja od 87,
 • Mozilla Firefox - wersja od 84,
 • Microsoft Edge - wersja od 87,
 • Opera - wersja od 73,
 • Safari - wersja od 13.1.2.

II Charakter i funkcjonalność strony internetowej

 1. Strona internetowa ma charakter informacyjny, w szczególności w zakresie szeroko pojętej działalności własnej Wydawcy oraz działalności podmiotów współpracujących z Wydawcą.
 2. Strona internetowa posiada dodatkowe funkcjonalności:

  1) Przekierowanie do innych serwisów oferujących sprzedaż biletów autobusowych krajowych i międzynarodowych (własnych Wydawcy lub zewnętrznych),
  2) Wyszukiwanie połączeń polegające na przekierowaniu do innego serwisu z rozkładami jazdy (własnego Wydawcy lub zewnętrznych) lub zawarte bezpośrednio na stronie internetowej,
  3) Przekierowanie do innych serwisów informacyjnych (własnych Wydawcy lub zewnętrznych) w celu zwiększenia użyteczności strony internetowej,
  4) Przekierowanie do profili Wydawcy w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram lub inne) w celu dodatkowego i bieżącego informowania o działalności własnej Wydawcy (informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych na fanpage’u Wydawcy znajduje się <tutaj>),
  5) Komercyjną, polegającą na zamieszczaniu reklam lub innych podobnych przekazów własnych Wydawcy lub podmiotów współpracujących z Wydawcą,
  6) Komunikacyjną, umożliwiającą kontakt Użytkownika z Wydawcą, w szczególności w zakresie możliwości złożenia reklamacji, skargi lub wniosku poprzez dedykowany do tego serwis własny Wydawcy lub zewnętrzny, do którego strona internetowa przekierowuje, lub który strona internetowa zawiera.
 3. Wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej są informacjami podawanymi przez Wydawcę według jego najlepszej wiedzy. Informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych w stosunku do Wydawcy, np. przewoźników w zakresie realizacji kursów lub rozkładów jazdy, są podawane Wydawcy przez podmioty zewnętrzne i w chwili ich publikacji na stronie internetowej mogą być nieaktualne. Konsekwencją tego może być również nieaktualność niektórych informacji podawanych przez Wydawcę, np. informacji na temat stanowisk odprawowych autobusów lub innych informacji. Użytkownik powinien każdorazowo weryfikować ich prawidłowość poprzez kontakt z infolinią Wydawcy (nr infolinii: 703 40 30 30;opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia wynosi 2,58 zł brutto; infolinia dla dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych) lub bezpośrednio na dworcu autobusowym zarządzanym przez MDA w miejscu wyznaczonym do udzielania informacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje prawdziwości lub prawidłowości informacji pochodzących od podmiotów zewnętrznych. 
 4. Publikowane na stronie internetowej ogłoszenia dotyczące wynajmu lub sprzedaży, kupna nieruchomości, rzeczy ruchomych lub prawa, cenniki i inne tego typu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i w razie wątpliwości mogą stanowić zaproszenie do składania ofert. Treści zawarte na stronie internetowej nie powinny być traktowane jako podstawa ani zachęta do podejmowania działań o charakterze inwestycyjnym, w szczególności decyzji o nabyciu, zbyciu lub zamianie instrumentów finansowych. W razie powzięcia zamiaru podjęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej, Użytkownik lub inna osoba, która zapoznała się z taką informacją powinna w każdym razie skonsultować się z doradcą prawnym.

III Obowiązki i prawa Wydawcy

 1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialnością Wydawcy nie są objęte awarie techniczne wynikające z przyczyn niezależnych od Wydawcy oraz inne okoliczności wpływające na funkcjonowanie strony internetowej, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony internetowej bez podawania przyczyny, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne są do przeprowadzenia prace modernizacyjne lub naprawcze.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania zewnętrznych, w stosunku do strony internetowej, serwisów lub innych stron internetowych, do których strona internetowa przekierowuje, lub z których korzystanie ułatwia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w skutek korzystania z w/w serwisów lub innych stron internetowych, chyba, że co innego wynika z odrębnych regulacji.
 4. MDA nie może zagwarantować, iż na stronie internetowej nie zostaną bez jego wiedzy lub zgody zamieszczone przez osobę trzecią treści uznane za bezprawne, obraźliwe lub zawierające nieprawdziwe, nierzetelne bądź niekompletne informacje. MDA dołoży należytej staranności, by zablokować lub usunąć te informacje niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich zamieszczeniu.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przyczynami niezależnymi od Wydawcy i przez Wydawcę niezawinionymi, w szczególności spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą uważa się sytuacje nadzwyczajne, zdarzenia lub okoliczności lub kombinację zdarzeń i okoliczności, których nie można było przewidzieć, ani którym nie można było zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności. Za siłę wyższą uważa się m.in.: wojnę, zamach terrorystyczny, sabotaż, groźbę użycia broni, międzynarodowe działania zbrojne, awarię sieci telekomunikacyjnej lub satelitarnej, systemów mechanicznych, elektrycznych, w tym przerwy w dostawie energii, spadek lub zanik napięcia elektrycznego, lub inne zakłócenia w działaniu tych sieci, powódź lub inne klęski żywiołowe, pożar, niepokoje społeczne, epidemie oraz pandemie.
 6. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do strony internetowej przynależą do MDA, a prawa do poszczególnych materiałów są zastrzeżone na rzecz MDA lub innych podmiotów, z którymi MDA współpracuje w tym zakresie. Strona internetowa jako całość oraz każdy z jego elementów i materiałów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913). Wykorzystywanie danych lub materiałów zamieszczonych na stronie internetowej w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody MDA.

IV Obowiązki i prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze strony internetowej zgodnie z Regulaminem, a w szczególności zgodnie z jej informacyjnym charakterem i dostępną funkcjonalnością. 
 2. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na stronie internetowej lub w innych miejscach, do których strona internetowa przekierowuje, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek treści, które nie są własnością Użytkownika lub do których Użytkownik nie ma właściwych praw, oraz treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo powszechnie obowiązujące.
 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników materiałów opublikowanych na stronie internetowej bez zgody Wydawcy. 
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne działania na stronie internetowej, oraz w innych miejscach, do których strona internetowa przekierowuje, w szczególności za naruszenia majątkowych praw autorskich lub dóbr osób trzecich oraz innego rodzaju naruszenia prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Użytkownik korzysta z zewnętrznych, w stosunku do strony internetowej, serwisów lub innych stron internetowych, na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia uwag i sugestii związanych z funkcjonowaniem strony internetowej. W tym przypadku należy skontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: sekretariat@mda.malopolska.pl.

V Reklamacje i skargi

 1. Strona internetowa umożliwia Użytkownikom składanie reklamacji, skarg i wniosków w sprawach dotyczących działalności operacyjnej MDA poprzez dedykowany do tego serwis własny Wydawcy lub zewnętrzny, do którego strona internetowa przekierowuje, lub który strona internetowa zawiera.
 2. Formularz do składania reklamacji, skarg i wniosków dostępny jest <tutaj>.
 3. Regulamin rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków dostępny jest <tutaj>.
 4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie składania reklamacji, skarg lub wniosków znajduje się <tutaj>.

VI Polityka plików cookies

 1. Strona internetowa gromadzi w sposób zautomatyzowany informacje zawarte w plikach cookies. Zakres ten został uregulowany w Polityce plików cookies lub innych podobnych technologii.
 2. Polityka plików cookies lub innych podobnych technologii dostępna jest <tutaj>.
 3. Polityka plików cookies lub innych podobnych technologii stanowi integralną część Regulaminu.

VII Polityka prywatności

 1. Wydawca może pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników i inne informacje dotyczące Użytkowników. Zakres ten został uregulowany w Polityce prywatności do strony internetowej.
 2. Polityka prywatności do strony internetowej dostępna jest <tutaj>.
 3. Polityka prywatności strony internetowej stanowi integralną część Regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Wydawcę w każdym czasie. Informacja o zmianach Regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku każdorazowego zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem ze strony internetowej.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją. W przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową i zaprzestać jej przeglądania.
 3. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej, chyba że Wydawca ustali inaczej.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej